سریع ترین ذره جهان کدا ذره است؟
گزینه 1 :
40 نفر - 97.56%
گزینه 2 :
1 نفر - 2.439%